Tynki natryskowe

Tynki cienkowarstwowe Farby KABE

kabe logoWyprawa tynkarska jest zewn?trzn? warstw? budynku spe?niaj?c? istotn? rol? w prawid?owym funkcjonowaniu obiektu budowlanego. Stosowana jest jako warstwa wyko?czeniowa elewacji w budownictwie mieszkaniowym (jedno i wielorodzinnym), w obiektach u?yteczno?ci publicznej oraz przy renowacji zabytków. Jej rola polega nie tylko na odpowiedniej prezentacji walorów dekoracyjnych i architektonicznych, ale równie? na w?a?ciwej ochronie budynku przed szkodliwym oddzia?aniem warunków atmosferycznych, oddzia?ywaniami o charakterze mechanicznym, erozj? oraz przed porostem glonów i grzybów. Prawid?owo wykonana cienkowarstwowa wyprawa tynkarska zapewnia odpowiedni? ochron? i funkcjonowanie pozosta?ych wewn?trznych warstw ?ciany. Poni?ej specyfikacja wybranych produktów.

PERMURO AKORD Akrylowa masa tynkarska do natrysku mechanicznego

G?ówne zalety :

 • permuro akord_OKSzybkie i ?atwe nak?adanie;
 • Wysoka wydajno??;
 • Bardzo dobra przyczepno?? do pod?o?a;
 • Wysoka odporno?? na niekorzystne dzia?anie czynników atmosferycznych;
 • Szeroka paleta kolorów;
 • Dodatkowe zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów.

 

PERMURO Akrylowa masa tynkarska do nak?adania pac?

G?ówne zalety:

 • permuro OKWysoka odporno?? na niekorzystne dzia?anie czynników atmosferycznych;
 • Dodatkowe zabezpieczenie przed porostem glonów i grzybów. Du?a wytrzyma?o?? na uszkodzenia mechaniczne;
 • Du?y wybór faktur i grubo?ci ziarna;
 • ?atwe nak?adanie i wyprowadzanie wzoru;
 • Szeroka paleta kolorów;