Rynny

RYNNY PCV

Oferujemy ryny PCV wraz z monta?em wiod?cych polskich producentów i nie tylko. Rynny i rury spustowe z PVC maj? d?ugo?? od 1 do 6 m. Rynny z PVC maj? zró?nicowane kszta?ty (przekroje rynnowe), dost?pne s? w wielu kolorach i nie wymagaj? odnawiania. Systemy rynnowe prawid?owo funkcjonuj? przy zmianach temperatur otoczenia od -50°C do + 50°C. Tworzywo pokrywane jest tlenkiem tytanu lub akrylem, albo stabilizowane promieniami ultrafioletowymi. W ofercie posiadamy rynny takich firm jak :

Rynny Katowice
Niezrównana wytrzyma?o?? mechaniczna w szerokim zakresie temperatur. Atrakcyjna kolorystyka. Ca?kowita odporno?? na korozj? oraz brak konieczno?ci malowania. Doskona?a kompensacja temperaturowych zmian d?ugo?ci rynien. Zaskakuj?ca prostota monta?u. Najmocniejsze na rynku uchwyty rynnowe o profilu dwuteowym. rynny gamratCharakterystyczne wywini?cia przedniej i tylniej kraw?dzi rynny wzmacniaj? i usztywniaj? instalacj?. Paraboliczny g??boki kszta?t rynny oraz idealna g?adko?? powierzchni zapewniaj? doskona?? przepustowo?? systemu. Dost?pna kolorystyka na zdj?cie obok (ciemnobr?zowy, bia?y, grafitowy).

logo-marleyNajwa?niejszym zadaniem w?a?ciwie dobranego sytemu rynnowego jest zapewnienie prawid?owego i ca?kowitego odbioru wody z dachu budynku. W ofercie firmy Marley znajduj? si? rynny ma?ych rozmiarów przeznaczone na ma?e budynki, rynny ?rednich rozmiarów nadaj?ce si? na wi?kszo?? budynków mieszkalnych oraz rynny o du?ej szeroko?ci odpowiednie na bardzo du?e dachy, np. na hale przemys?owe. Dost?pna kolorystyka zdj?cie poni?ej.
Marley rynny katowice

 logo-wavin
Rynny Kanion - System rynnowy Kanion powsta? przy udziale dekarzy i instalatorów. Im w?a?nie zawdzi?cza oryginalne wzornictwo, elegancj? i estetyk?. Tradycyjny i jednocze?nie unikalny profil rynny to cecha charakterystyczna systemu, która radykalnie zmienia wygl?d ka?dego budynku, uwydatniaj?c jego walory architektoniczne. Dost?pne w kolorach : bia?y, ceglany, czarny, br?zowy, grafitowy, miedziany.

RYNNY STALOWE galoe rynny katowiceGaleco STAL to system wykonany z najlepszej jako?ci stali powlekanej. Zabezpieczony jest czterema warstwami ochronnymi: cynkiem, warstw? pasywacyjn?, podk?adem oraz pow?ok? organiczn?. Jedyny na rynku KOMPLETNY SYSTEM OCHRONY RYNIEN I RUR SPUSTOWYCH: deklowanie, foliowanie i wewn?trzny szew rury, gwarantuje wysok? estetyk? i brak zarysowa?.galeo-schemat System Galeco STAL wykonany jest z najwy?szej jako?ci stali powlekanej. Wysok? trwa?o?? blach zapewnia dodatkowe zastosowanie 4 warstw ochronnych, które zabezpieczaj? materia? przed negatywnym wp?ywem czynników atmosferycznych. Grubo?? rdzenia stalowego wynosi 0,6 mm. Jest on dwustronnie cynkowany, pasywowany i pokryty ochronn? i estetyczn? pow?ok? organiczn?.

Cechy systemu

  • g??boki profil rynny tzw. kontynentalny
  • specjalne wywini?cie do wewn?trz rynny zapobiega wychlapywaniu si? wody przy intensywnych opadach
  • system uszczelkowy
  • szerokie ??czniki klamrowe zwi?kszaj?ce stabilno?? systemu
  • naro?niki klamrowe, uszczelkowe – bezpo?rednie po??czenie rynny z naro?nikiem nie wymaga stosowania ??czników
  • uszczelki wykonane z EPDM – materia?u elastycznego, spr??ystego, odpornego na starzenie
  • za?lepki uniwersalne – uszczelkowo-zaciskowe
  • najbogatsza kolorystyka w?ród systemów stalowych, powlekanych, dost?pnych na rynku
  • ?uki o niestandardowych k?tach umo?liwiaj? zastosowanie systemu przy skomplikowanej architekturze dachów

Walory u?ytkowe

1. Estetyka wykonania.
2. Wysoka wytrzyma?o?? mechaniczna.
3. Odporno?? na ró?nice temperatur.
4. 35-letnia gwarancja.
5. Najwy?szej jako?ci stal.
6. Specjalnie profilowany hak o du?ej wytrzyma?o?ci na obci??enia.

 kanion-stalSystem rynnowy KANION STAL jest kompletnym systemem odwadniania, odpowiednim dla ka?dego dachu. Jest przeznaczony zarówno dla nowych, jak i remontowanych budynków, bez wzgl?du na rodzaj pokrycia dachowego. Elementy systemu produkowane s? ze stali najwy?szej jako?ci, ocynkowanej i powlekanej obustronnie poliuretanem o grubo?ci warstw 50 ?m. Dzi?ki zastosowaniu takich materia?ów mamy pewno??, ?e uzyskujemy stabilno?? kolorów, a tak?e wysok? odporno?? na dzia?anie czynników atmosferycznych. W przeciwie?stwie do powszechnie stosowanych pow?ok z plastisolu poliuretan cechuje bardzo wysoka odporno?? na korozj?, dzia?anie ?niegu i lodu, jak równie? na utrat? kolorów. Poliuretan jest tak?e w wysokim stopniu odporny na zarysowania. Wszystkie te czynniki sprawiaj?, ?e w sumie wyd?u?a si? znacz?co trwa?o?? kompletnego systemu. schemat-rynny-stalowejElementy orynnowania KANION STAL wchodz?ce w sk?ad kompletnego systemu pozwalaj? na zastosowanie go praktycznie na ka?dym budynku. System zosta? zaprojektowany z my?l? o wysokich walorach u?ytkowych, jak i prostocie monta?u. Niew?tpliw? zalet? powlekanych rynien stalowych jest ich wysoka odporno?? na uszkodzenia mechaniczne. Zastosowanie poliuretanu jako pow?oki zabezpieczaj?cej, która posiada doskona?e parametry u?ytkowe (wysoka oporno?? korozyjna oraz trwa?o?? koloru), powoduje niezawodno?? funkcjonowania i eksploatacji przez d?ugie lata. Oferowane rynny s? g??bsze, w zwi?zku z czym s? w stanie odprowadzi? wi?cej wód opadowych, bez obawy przed przelewaniem. Haki combi umo?liwiaj? monta? systemu bez konieczno?ci demonta?u pokrycia. Po??czenia rynien oraz naro?ników wykonuje si? przy pomocy z??czki rynnowej z uszczelk? i tego rodzaju po??czenia nie wymagaj? dodatkowych uszczelnie?. Trwa?o?? i ?atwo?? monta?u zosta?a wielokrotnie potwierdzona zarówno przez dekarzy, jak i u?ytkowników.