JE?LI CHCESZ MIE? ZIM? CIEP?O A LATEM CH?ODNO
DOCIEPL STROPODACH

Wykonujemy docieplanie stropodachˇw wentylowanych, stropˇw, poddaszy nie u?ytkowych, i innych typˇw stropˇw. Us?ug? wykonujemy u?ywaj?c takich materia?ˇw jak we?na mineralna, styropapa ka?da grubo?? na ?yczenie klienta oraz wykorzystuj?c styropian utwardzony montowany na klejach wodnych, w zale?nosci od frontu robˇt wycen? wykonujemy indywidualnie dla ka?dego klienta dostosowuj?c materia? do bud?etu jakim klient dysponuj? oraz dobieraj?c odpowiedni? grubo?? materia?u, w przypadku takich kalkulacji ma to istotny wp?yw na cen? .welna
We?na mineralna to doskona?y izolator. Dzi?ki du?ej zawarto?ci powietrza oraz mikroskopijnej strukturze w?ˇkien mineralnych ma bardzo du?? zdolno?? do utrudniania przep?ywu (ucieczki) ciep?a. We?na mineralna, zastosowana jako izolacja termiczna, zapewnia te? przegrodom wysok? odporno?? ogniow? (jest niepalna), a tak?e chroni dom przed ha?asem.
Styropapa - zastosowanie P?yty warstwowe STYROPAPY przeznaczone s? do wykonywania termoizolacji cieplnej dachˇw p?askich, u?ytkowych i nieu?ytkowych. Mog? by? uk?adane na nast?puj?cych rodzajach pod?o?y:sytropapa

  • Betonowych
  • P?askich
  • Z zaprawy cementowej
  • Blach trapezowych
  • Istniej?cych pokry? dachowych