Oferujemy pokrycia dachowe z u?yciem materia?w firmy BRAAS o Dachwka Katowicedoskona?ych walorach wytrzma?o?ciowych jak te? estetycznych. Produkty te potwierdzaj? najwy?sz? jako??, szeroki wybr rodzajw oraz kolorystyki pozwala na stworzenie niepowtarzalnych konstrukcji dachowych zawieraj?cych wiele walorw architektonicznych.

BA?TYCKA - CISAR
Dachwka Braas katowice
Technologia Cisar opatentowana przez Braas jest symbolem najwy?szej jako?ci i innowacyjno?ci w?rd dachwek cementowych. Tym bardziej cieszy fakt, ?e rodzina dachwek Cisar powi?ksza si? o nowy produkt dachwk? Ba?tyck?. Zosta?a ona wyprodukowana w fabryce w P?o?sku, na jednej z najnowocze?niejszych technologicznych linii na ?wiecie. Dost?pna kolorystyka : ceglany, br?zowy (nowo??) kasztanowy, grafitowy.

CELTYCKA LUMINO
celtycka-luminoHarmonijny i symetrycznie falisty kszta?t oraz ?agodnie zaokr?glona przednia kraw?d? to niezaprzeczalne walory dachwki Celtyckiej. Model ten mo?na stosowa? na obiektach nowobudowanych, remontowanych, a tak?e zabytkowych. Do produkcji dachwki Celtyckiej u?ywa si? surowcw naturalnych, pochodz?cych g?wnie z rodzimych zasobw. Dost?pna kolorystyka : ceglany, ciemnoczerwony, br?zowy, grafitowy, czarny.

GRECKA LUMINO
Dachy katowice
Oryginalna dachwka o nazwie "Grecka" zosta?a wprowadzona do oferty Braas w 2002r. Niepowtarzalny profil, ?agodnie zaokr?glona przednia kraw?d? oraz kszta?t nawi?zuj?cy do tradycyjnych dachwek typu mnich-mniszka sprawiaj?, ?e jest to jedyny taki model dachwki na polskim rynku. Dost?pna w kolorystyce: ceglany, br?zowy, czarny.

TEGALIST CISAR
Dachy
W tym specyficznym modelu dachwki uda?o si? po??czy? zalety dachwek zak?adkowych profilowanych z efektem estetycznym, jaki daj? p?askie dachwki. Tegalit nadaje efektowny, nowoczesny charakter budynkom projektowanym w takim w?a?nie stylu. Dost?pna kolorystyka : ceglany, ciemnoszary, grafitowy, kolonialny.

ROMA?SKA CISAR
Dachy ?l?sk
Dachwka Roma?ska wykonana w technologii Cisar to produkt o wyj?tkowych zaletach. Zastosowanie najnowocze?niejszych rozwi?za? w produkcji sprawia, ?e prezentuje ona zupe?nie nowy standard na rynku pokry? dachowych. Wykonana w technologii Cisar dachwka Roma?ska jest gwarancj? trwa?o?ci dachu, ktry teraz d?u?ej pozostanie czysty i zachowa pi?kny wygl?d przez wiele lat. Dost?pna kolorystyka : ceglany, kasztanowy, grafitowy.

 REVIVA
braas-reviva
Reviva jest czym? wyj?tkowym w?rd dachwek. ??czy ona klasyczny kszta?t karpiwki z zaletami zak?adkowych dachwek profilowanych (mniejszy ci??ar m2, szybko?? uk?adania, trwa?o??). Technologia produkcji daje dachwce Reviva wysok? wytrzyma?o??, wyrazisty i bardzo trwa?y kolor oraz g?adk? powierzchni?. Model ten pokre?li pi?kno dachw o r?nych kszta?tach, a dzi?ki swojej niskiej wadze jest idealnym rozwi?zaniem na remontowane dachy. Dost?pna kolorytyka : ceglany, rustykalny, czarny.

 

Ze wzgl?du na rodzaj materia?u u?ytego do produkcji, dachwki dziel? si? na:Dachwka - Karpiwka

  • dachwki ceramiczne wykonane z gliny ceglarskiej,
  • dachwki cementowe wykonane z zaprawy cementowej,
  • dachwki szklane wykonane ze szk?a,
  • dachwki wykonane z innych materia?w.

 

Dachwka ceramiczna - jedno z najstarszych i zarazem najci??szych pokry? dachowych stosowanych w tradycyjnym budownictwie. S? oned3 niepalne i bardzo odporne na zmiany warunkw atmosferycznych. Maj? niewielk? nasi?kliwo?? - 2% i du?? mrozoodporno??. S? bardzo odporne na uszkodzenia mechaniczne, a uderzenia przedmiotami niesionymi przez wiatr zazwyczaj nie powoduj? ?adnych uszkodze? pokrycia.

Pokrycie z dachwek ceramicznych jest stosunkowo ci??kie - 35-75 kg/m2, wi?c mo?e wymaga? odpowiedniegoDachwka- liniowa zaprojektowania wi??by dachowej. Ewentualn? zmian? pokrycia (na przyk?ad z pokrycia l?ejszego na dachwki, a nawet zmian? rodzaju dachwek) trzeba zawsze skonsultowa? z konstruktorem. Dzi?ki znacznej masie pokrycie z dachwek dobrze t?umi odg?osy deszczu i ha?as zewn?trzny, jest te? odporne na promieniowanie UV.

Ze wzgl?du na kszta?t dachwki ceramiczne dzielimy na:
  • zak?adkowe - du?e dachwki o profilowanym przekroju lub p?askim kszta?cie z wyt?oczonymi na dwch kraw?dziach grnej i bocznej - zamkami, ktre u?atwiaj? monta? i poprawiaj? szczelno?? pokrycia. Podczas uk?adania ich spodnie zaczepy zahacza si? o ?aty dachowe,
  • eswki - inaczej holenderki, przekrojem poprzecznym przypominaj? liter? S; podczas uk?adania ich spodnie, wyprofilowane zaczepy zahacza si? o ?aty,
  • karpiwki - s? p?askie i nie maj? zamkw; wyprofilowany nosek na ich dolnej powierzchni zahacza si? o ?at?; wi?kszo?? z karpiwek ma fabrycznie wykonane dwa otwory, aby mo?na by?o mocowa? je klamrami lub wkr?tami,
  • mnich-mniszka - dachwki o dwch kszta?tach przystosowane do uk?adania parami: grn?, zwan? mnichem, uk?ada si? na dolnej - zwan? mniszk?. Dachwki mocuje si? do ?at drutem lub specjalnymi klamrami. Uk?adanie pokrycia jest bardzo trudne. Pokrycie z mnich-mniszki jest drogie, ale bardzo ?adne i doskonale pasuje do domw o tradycyjnej architekturze. Dachwki produkuje si? rwnie? w odmianach ?atwiejszych do monta?u, np. z zamkami bocznymi. S? te? dachwki zak?adkowe, ktre imituj? mnicha-mniszk?.